Bygglovskonsult

Järnvägsstationen i Torneträsk

Plan- och bygglaget i norrs medarbetare har stor erfarenhet och kunskap om plan- och bygglagen och kan som bygglovskonsult erbjuda tjänster inom detta område till behövande kommuner. Konsulttjänsterna omfattar handläggning av lov- och anmälningspliktiga ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) från inkommen ansökan till slutbesked, dvs bygglov, rivningslov, marklov, anmälningar. Även tillsyn, förhandsbesked enligt PBL samt ansökningar om strandskyddsdispens enligt miljöbalken (MB) omfattas. Företaget har resurserna som krävs för att kunna fylla det behov som kommuner ibland kan ha av dessa tjänster och står redo att rycka in när som helst.

Företaget har mycket god erfarenhet av tillsyn enligt plan- och bygglagen och kan hantera alla olika typer av tillsynsärenden. Det kan till exempel handla om tillsynsärenden som leder till förelägganden av olika slag, byggsanktionsavgifter eller avslut genom avskrivning. Kontakta oss om ni som kommun behöver stöd eller hjälp med handläggning av era tillsynsärenden. Plan- och bygglaget i norr AB har kunskapen att använda alla de verktyg som plan och bygglagen tillhandahåller avseende olovligt byggande.